Tài liệu kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khoá XX

Tài liệu kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khoá XX

Số, ký hiệu Ngày tháng Nội dung trích yếu văn bản Tải về
203/HD-HĐND 16/10/2018 Hướng dẫn: Một số nội dung lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND nhiệm kỳ 2016-2021

CV 203

TL1

TL2

208/HĐND-VP 08/11/2018 Công văn: V/v gửi báo cáo và kê khai tài sản, thu nhập phục vụ lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện

CV 208

Mẫu BC

Mẫu kê khai tài sản

210/HĐND-VP 21/11/2018 Công văn: V/v hướng dẫn thêm một số vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm và Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu

CV 210

345

353

40/TB-HĐND 12/11/2018 Thông báo: Nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Scan

Word

24/KH-HĐND 12/11/2018 Kế hoạch: Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Scand

Word

212/GTT-HĐND 29/11/2018

Giấy triệu tập dự kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Mường Chà khoá XX, nhiệm kỳ  2016 - 2021

Giấy ghi chất vấn (bản mềm)

GTT

GCV

214/GM-HĐND 03/12/2018 Giấy mời dự kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Scan
215/TTr-HĐND 03/12/2018 Tờ trình Về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Mường Chà, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Scan

Word

389/BC-UBND 03/12/2018

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018;Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Scan

Word

397/BC-UBND 06/12/2018

Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Scand

Word

393/BC-UBND 04/12/2018

Kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Scand

Word

 410/BC-UBND 12/12/2018 BC Kết quả phối hợp giữa UBND huyện với Thường trực HĐND huyện

Scan

Word

406/BC-UBND 11/12/2018

Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp năm 2019

Scand

Word

187-196/BC-HĐND 12/12/2018 Các báo cáo thẩm tra Tải về
387/BC-UBND 30/11/2018

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Tải về

359/BC-UBND

20/11/2018

Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2018; dự toán và phân bổ dự toán thu, chi NSĐP năm 2019

Báo cáo

Biểu 01

Biểu 02

408/BC-UBND 12/12/2018

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018; Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019

Báo cáo

Biểu 01

Biểu 02

198/BC-TT.HĐND 17/12/2018

Kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện năm 2018, chương trình hoạt động năm 2019

Tải về
221/TTr-HĐND 12/12/2018 TTr  Về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2019

Tờ trình

DTNQ

222/TTr-HĐND 12/12/2018 TT thành lập đoàn giám sát chuyên đề “Công tác quản lý và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT 

Tờ trình

DTNQ

1249/TTr-UBND 14/12/2018 TT thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Mường Chà

Tờ trình

DTNQ

 

Các văn bản, Nghị quyết ban hành tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khoá XX

Số, ký hiệu Ngày tháng năm Nội dung trích yếu văn bản Tải về
78/NQ-HĐND 19/12/2018 Nghị quyết Về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019

Scan

Bản mềm

79/NQ-HĐND 19/12/2018 Nghị quyết V/v xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu

Scan

Bản mềm

80/NQ-HĐND 19/12/2018 Nghị quyết về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP AN năm 2019

Scan

Bản mềm

81/NQ-HĐND 19/12/2018 Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung quyết toán thu, chi NSĐP năm 2017

Scan

Bản mềm

82/NQ-HĐND 19/12/2018

Nghị quyết V/v Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Mường Chà

Scan

Bản mềm

83/NQ-HĐND 19/12/2018 Nghị quyết Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 HĐND huyện

Scan

Bản mềm

84/NQ-HĐND 19/12/2018 Nghị quyết Kết quả giám sát chuyên đề “Công tác quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí cấp bù miễn thu thuỷ lợi phí trên địa bàn huyện

Scan

Bản mềm

85/NQ-HĐND 19/12/2018 Nghị quyết Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường kỳ năm 2019

Scan

Bản mềm

86/NQ-HĐND 19/12/2018 Nghị quyết Về kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2019

Scan

Bản mềm

87/NQ-HĐND 19/12/2018

Nghị quyết Về thành lập đoàn giám sát “Công tác quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp & PTNT từ năm 2017 - 2018 trên địa bàn huyện”

Scan

Bản mềm

223/BB-HĐND 19/12/2018 Biên bản Họp Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà khóa XX, kỳ họp thứ 8

Scan

Bản mềm

42/TB-TT.HĐND 21/12/2018 Thông báo Kết quả Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Khóa XX

Scan

Bản mềm

 


Tin liên quan
Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khoá XX
Tài liệu phiên họp giải trình tháng 10/2019 HĐND huyện
Tài liệu kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khoá XX
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XX
<<1 2