Tài liệu các kỳ họp HĐND huyện

Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khoá XX
( )
Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khoá XX
Tài liệu phiên họp giải trình tháng 10/2019 HĐND huyện
( )
Tài liệu kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khoá XX
( )
Tài liệu kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khoá XX
Tài liệu kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khoá XX
( 08/11/2018 )
Tài liệu kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XX
( )
Tài liệu kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khoá XX
( 16/01/2017 )
Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Tài liệu kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khoá XX
( 16/01/2017 )