Tài liệu kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khoá XX

1. BC KT-XH 6 thang dau nam 2017 - Tải về

2. Bao cao thu, chi 6 thang dau nam 2017 - Tải về

3. BC QT ngan sach nam 2016 - Tải về

4. Bao cao dieu hanh 6 thang- 2017 - Tải về

5. Bao cao ket qua phoi hop - Tải về

6. Bao cao PCTN 6 thang phuc vu ky hop HDND - Tải về

7. BC thuc hanh tiet kiem, CLP 6 thang dau nam 2017 - Tải về

8. Bc so ket cong tac phong chong toi pham va vi pham PL 6 thang dau nam 2017 trinh HDND huyenCA - Tải về

9. BC KNTC phuc vu ky hop thu 5 HDND huyen 2017 - Tải về

10. bao cao hoat dong cua thuong truc hdnd 6 thang dau nam 2017 - Tải về

11. Bao cao ket qua GS kien nghi cu tri gui ky hop 2 - Tải về

12. bao cao thu chi 6  thang năm 2017 - Tải về

13. Nghi quyet phat trien kinh te - xa hoi 6 thang dau nam 2017 - Tải về

14. Nghi quyet quyet toan thu chi năm 2016 - Tải về

15. QT thu chi nam 2016 - Tải về

16. To trinh ve viec ban hanh NQ - Tải về 

17. BC Tham tra TH PHAT TRIEN KINH TE XA HOI - Tải về

18. BC tham tra QP phòng an ninh - Tải về

19. BC TONG HOP PHAT TRIEN KINH TE XA HOI - Tải về

20. BC NHIEM VU THU, CHI  THANG DAU NAM, PHUONG HUONG NHIEM VU 6 THANG CUOI NAM - Tải về

21. BAO CAO THAM TRA THUC HANH TIET KIEM, CHONG LANG PHI 01 - Tải về

22. BC THAM TRA TONG QT NAM 2016 - Tải về

23. BC TT bc va DT NQ phat trien KT - XH 6 thang dau nam 2017 - Tải về

24. Bao cao tham tra tinh hinh nhiem vu phat trien KT-XH nam 2016 - Ban Dan toc - Tải về

25. BC tham tra thi hanh an D Su - Tải về

26. bc TT bc kq cong tac phong chong tham nhung 6 thang dau nam 2017 - Tải về

28. BC TT bc Kq giai quyet đon thu 6 thang dau nam - Tải về

29. Tham tra bao cao TAND huyen - Tải về

30. Tham tra BC VKS 6 thang dau nam 2017 - Tải về


Tin liên quan
Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khoá XX
Tài liệu phiên họp giải trình tháng 10/2019 HĐND huyện
Tài liệu kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khoá XX
Tài liệu kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khoá XX
<<1 2