Tài liệu kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khoá XX

01. Giấy triệu tập Đại biểu HĐND huyện tham dự kỳ họp thứ sáu

02. Giấy mời tham dự kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khoá XX

03. BC Kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ  năm 2018

04.  Kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2017 Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018

05. công tác xét xử và thi hành án năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

06. Kết quả công tác Viện kiểm sát năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

07. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

08. Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2017 Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018

09. Tình hình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 3 và kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XX

10. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6

11. Công tác bảo vệ môi trường năm 2017, Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trường năm 2018

12. Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP-AN năm 2017. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2018

13. Dự thảo Nghị quyết Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội,đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018

14. Dự thảo Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp năm 2018

15. Dự thảo Nghị quyết về việc Thành lập đoàn giám sát chuyên đề

16. Kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện năm 2017, chương trình hoạt động năm 2018

17. Các báo cáo thẩm tra

18. Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2017 dự toán và phân bổ dự toán thu, chi NSĐP năm 2018


Tin liên quan
Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khoá XX
Tài liệu phiên họp giải trình tháng 10/2019 HĐND huyện
Tài liệu kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khoá XX
Tài liệu kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khoá XX
<<1 2