Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XX

Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XX

STT Số Văn bản Nội dung trích yếu văn bản
1   Giấy mời dự kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XX
2   Giấy triệu tập đại biểu HĐND huyện
3   Giấy ghi chất vấn
4   Thông báo Nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 7
5   BC Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm
6   Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm
7   Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm
8   Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm
9   Kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm
10   BC 6 tháng đầu năm VKSND
11   BC 6 tháng đầu năm TAND
12   BC 6 tháng đầu năm THADS
13   Dự thảo Nghị quyết Thành lập đoàn giám sát chuyên đề Công tác quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí cấp bù miễn thu thuỷ lợi phí trên địa bàn huyện
14   Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 5 và tại kỳ họp thứ 6
15   Báo cáo thẩm tra Kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm
16   BC Kết quả giám sát “Việc thực hiện Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ, quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn huyện"
17   BC Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7
18   Các báo cáo thẩm tra
19   BC Kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát năm 2017
20   Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm
21   Kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND huyện
22 153/BC-UBND Báo cáo Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 5 và tại kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XX

 

Các văn bản, Nghị quyết ban hành tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XX

Số, ký hiệu Ngày tháng năm Nội dung trích yếu văn bản
70/NQ-HĐND 10/07/2018 Về miễn nhiệm Thành viên UBND huyện
71/NQ-HĐND 10/07/2018 Về bầu bổ sung Thành viên UBND huyện
72/NQ-HĐND 10/07/2018 Về cho thôi nhiệm vụ Đại biểu HĐND
01/2018/NQ-HĐND 11/07/2018 Về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018
73/NQ-HĐND 11/07/2018

Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017

Biểu NQ 73

74/NQ-HĐND 11/07/2018 Về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2019
75/NQ-HĐND 11/07/2018 Về kết quả giám sát “Việc thực hiện Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ, quy định một số chính sách phát triển giáo dục"
76/NQ-HĐND 11/07/2018 Nghị quyết số 76/NQ-HĐND Thành lập đoàn giám sát chuyên đề “Công tác quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí cấp bù miễn thu thuỷ lợi phí trên địa bàn huyện
77/NQ-HĐND 11/07/2018 Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XX
35a/BB-HĐND 11/07/2018

Biên bản kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XX (Tải bản scand)

37/TB-TT.HĐND 13/07/2018 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XX
38/TB-HĐND 24/07/2018 Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh và sau kỳ họp thứ 7 HĐND huyện

 

 


Tin liên quan
Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khoá XX
Tài liệu phiên họp giải trình tháng 10/2019 HĐND huyện
Tài liệu kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khoá XX
Tài liệu kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khoá XX
<<1 2