Tài liệu phiên họp giải trình tháng 10/2019 HĐND huyện

1. Tài liệu giải trình của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2. Tài liệu giải trình của phòng Tài nguyên và Môi trường

3. Tài liệu giải trình của phòng Tài chính - Kế hoạch


Tin liên quan
Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khoá XX
Tài liệu kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khoá XX
Tài liệu kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khoá XX
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XX
<<1 2