Thông tin tuyển dụng

Thông báo, Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2019
( 05/10/2019 )
ngày 4/10/2019, Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện đã ban hành thông báo số 02/TB-HĐXT về việc thông báo, triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2019
Thông báo Kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019
( 03/12/2019 )
Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019